Błąd
  • XML Parsing Error at 1:82. Error 9: Invalid character

Menu witryny

KOMUNIKAT PDF Drukuj Email
Szanowni Pa?stwo

2 wrze?nia 2019 r. rozpoczynamy rok szkolny 2019/2020. Uroczysta Msza ?wi?ta odb?dzie si? w ko?ciele parafialnym w Drobinie o godzinie 8.30. Po Mszy ?wi?tej spo?eczno?? szkolna na czele ze sztandarem przejdzie ulicami Drobina do szko?y w ramach akcji Rady Dzieci i M?odzie?y przy Ministrze Edukacji Narodowej PRZERWANY MARSZ w zwi?zku z obchodami 80-tej rocznicy wybuchu II wojny ?wiatowej. Z tego powodu organizacja rozpocz?cia roku szkolnego w szkole b?dzie odbywa? si? nast?puj?co:
1. Uczniowie klas pierwszych, drugich i trzecich gromadz? si? w sali konferencyjnej (parter budynku B za gabinetem p. wicedyrektor El?biety Or?owskiej) a nast?pnie wraz z wychowawcami udadz? si? do wyznaczonych sal.
2. Uczniowie klas IV-VIII gromadz? si? w sali gimnastycznej w szkole, gdzie odb?dzie si? uroczysta akademia z okazji 80-tej rocznicy wybuchu II wojny ?wiatowej. Po uroczysto?ciach uczniowie udadz? si? z wychowawcami do wyznaczonych sal.

Inne wa?ne informacje.
1. Nast?pi?a zmiana organizacji ruchu na terenie wok? szko?y. W zwi?zku z tym prosz? o zapoznanie si? z mapk?: https://drobin.pl/szkolna/
2. Zosta? utworzony drugi wjazd na teren szko?y, dlatego autobus szkolny b?dzie wje?d?a? na teren szko?y gdzie uczniowie b?d? wsiada? i wysiada?.
3. W zwi?zku z generalnym remontem szafek uczniowskich, ktry zako?czy si? w pierwszym tygodniu wrze?nia, prosz? aby w pierwszym tygodniu nauki uczniowie nie przynosili obuwia na zmian?, za? swoje rzeczy osobiste nosili ze sob?. Po uruchomieniu szafek ka?dy ucze? b?dzie mia? swoj? szafk?.

Pozdrawiam
Dyrektor
Bogdan Banaszczak